Du bist der...


Dû bîst für mîch pêrfêkt... •
• Dû bîst das, wâs îch mîr gêwünscht hâbê... •
• Dû bîst für mich îmmêr dêr, vôn dêm îch gêträumt hâbê... • • Dû bîst für mich dêr einzigste, dên îch wôlltê... •
• Dû bîst dêr mîr gêzêîgt hât, dâss ês Lîêbê gîbt... •
• Dû bîst dêr êînzîgstê Lîchtblîck für mîch... •
• Dû bîst mêîn Lêbên... •
• Dû bîst dêr, dên îch nîê bêkômmên wêrdê...•

nein, ich versthee es nicht! es tut so sehr weh! :'(

8.6.07 13:00

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen